Oferta

Sieci Wsparcia

Sieć wsparcia pedagogów specjalnych

Celem sieci jest doskonalenie warsztatu pracy i wymiana doświadczeń pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Spotkania grupy mają charakter konsultacyjno-edukacyjny, służą bogaceniu warsztatu pracy, doskonaleniu kompetencji zawodowych i analizie dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. Udział w proponowanej formie pozwoli na poszerzenie perspektywy zawodowej, nawiązanie wspierających kontaktów i kontakt z wybranymi specjalistami zewnętrznymi.
Spotkania będą odbywały się stacjonarnie lub w formie on-line, planuje się min. 3 spotkania rocznie.

Osoba odpowiedzialna: Anna Rożańska
kontakt: dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl

Sieć wsparcia pedagogów szkolnych

Celem spotkań naszej grupy jest poszerzenie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie spraw bieżących, wzajemna integracja, dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń, pogłębienie kontaktów między placówkami oświatowymi, a pracownikami Poradni. Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy pedagogów z placówek oświatowych z powiatu szamotulskiego.

Osoba odpowiedzialna: Beata Malinowska
kontakt: b.malinowska@poradnia-szamotuly.pl

Sieć wsparcia psychologów szkolnych

Celem sieci jest wymiana doświadczeń zawodowych, dobrych praktyk oraz wzajemnego poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą. Stwarzamy możliwość spotkania się w gronie specjalistów zajmujących się problematyką szeroko pojętego funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży. Planuje się cztery spotkania w roku szkolnym.

Osoba odpowiedzialna: Michalina Duszyńska
kontakt: m.duszynska@poradnia-szamotuly.pl

Sieć wsparcia szkolnych doradców zawodowych

Sieć służy  nawiązaniu  współpracy  szkolnych  doradców  zawodowych, wymianie  doświadczeń  i  dobrych praktyk, dyskusji nad  nowymi   problemami i wyzwaniami,  popularyzowaniu nowoczesnych narzędzi pracy doradczej, wzbogacaniu  warsztatu pracy szkolnych  doradców zawodowych  oraz  nawiązaniu  współpracy  szkolnych  doradców  zawodowych  z  instytucjami  rynku  pracy ( PUP Szamotuły, fundacje, stowarzyszenia ). Sieć  wsparcia  dla  szkolnych  doradców  zawodowych  przewiduje  2  spotkania  doradców  w  danym  roku  szkolnym – po  jednym  w  każdym  półroczu,  w  formie  stacjonarnej  lub  online.

Osoba odpowiedzialna: Bożena Letkiewicz
kontakt: b.letkiewicz@poradnia-szamotuly.pl

Sieć  wsparcia  dla  rodziców, pragnących  rozwijać  swoje  kompetencje  wychowawcze

Sieć służy   poszukiwaniu  rozwiązań  w  sytuacjach  problemowych w relacjach  z  dziećmi,  wzajemnej  wymianie  doświadczeń  i  dobrych  praktyk, poszerzaniu  umiejętności wychowawczych   w  oparciu   o  idee   rodzicielstwa  pozytywnego  i  idee  Szkoły  dla  Rodziców. Sieć  wsparcia  dla  rodziców  przewiduje  6  spotkań  grupowych  z  rodzicami, realizowanych  w  trybie  stacjonarnym  lub  online  w  danym  roku  szkolnym. 

Osoba odpowiedzialna: Bożena Letkiewicz
kontakt: b.letkiewicz@poradnia-szamotuly.pl