Zajęcia

Terapia psychologiczna

Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i rodziny realizuje konkretne cele, które mają pomóc dziecku i rodzinie w radzeniu sobie ze zgłaszanymi trudnościami.

Celami mogą być:
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, w tym radzenia sobie ze złością,
– odreagowanie napięcia emocjonalnego i nauka radzenia sobie ze stresem,
– wsparcie dziecka w sytuacjach szczególnie trudnych np. rozwodu, śmierci, choroby, dużej zmiany,
– pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu posiadanych talentów, zasobów, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– wspieranie rozwoju emocjonalnego i poznawczego
– rozwój kompetencji wychowawczych rodziców,

Ilość spotkań zależy od potrzeb dziecka, od typu zgłaszanych trudności oraz czasu potrzebnego na osiągnięcie ustalonych celów. Najczęściej terapia poprzedzona jest spotkaniem o charakterze konsultacji oraz diagnozą przyczyn zgłaszanych trudności i wyjaśnieniu mechanizmu powstawania obserwowanych problemów. Możliwe jest to poprzez dokładne poznanie sytuacji życiowej dziecka, jego reakcji na trudne sytuacje oraz sytuacji życiowej całej rodziny, w tym relacji wewnątrzrodzinnych.