O nas

Kadra

Dyrekcja

mgr Anna Rożańska – Dyrektorka poradni

pedagożka (specjalizacja w zakresie oligofrenopedagogiki), socjoterapeutka, trenerka TZA, mediatorka, doradczyni zawodowa. W trakcie studiów z zakresu psychotraumatologii. W poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą umiejętności szkolnych i społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, a także diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorka społeczna.

Od 2013r. dyrektorka Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

mgr Michalina Duszyńska – Wicedyrektor poradni

psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach od 2006r. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność – psychologia edukacji. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, zwłaszcza określaniem indywidualnego poziomu rozwoju (poznawczego, społeczno – emocjonalnego, psychomotorycznego) i związanych z nim potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uczestniczy w procesie diagnostycznym niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Prowadzi również zajęcia o charakterze terapeutycznym, indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/ opiekunów, mające na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju poznawczego i społeczno – emocjonalnego dzieci i młodzieży, wsparcie w sytuacjach trudnych oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/ opiekunów.

Kadra pedagogiczna

mgr Agnieszka Markowska

pedagog, absolwentka UAM w Poznaniu (2005), specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz I i II poziom Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Brała udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, dyskalkulii. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu, badanie poziomu gotowości szkolnej), dziećmi słabowidzącymi oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach i przedszkolach.

mgr Bożena Letkiewicz

  • psycholog – absolwentka UAM w Poznaniu ze specjalnością psychologii klinicznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • nauczyciel dyplomowany, w PPP w Szamotułach – pracuję od 1987 roku, w latach 1995-2009 pełniłam funkcję dyrektora,
  • dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zdobyte na studiach podyplomowych i licznych szkoleniach – terapeuta systemowy i mediator rodzinny, specjalista w sprawach wychowawczych, doradca zawodowy, logopeda, neurologopeda, diagnosta i terapeuta autyzmu,
  • w poradni prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną oraz logopedyczną dzieci i młodzieży, w tym – dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mediacje w sprawach rodzinnych i wychowawczych, psychoedukację w placówkach oświatowych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

mgr Magdalena Hetman-Nowak

magister pedagogiki w zakresie logopedii, nauczyciel dyplomowany; studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; ukończone liczne kursy i szkolenia w zakresie wspierania dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i wadami wymowy, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
W poradni zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną, konsultacjami, poradnictwem, szkoleniem nauczycieli i rodziców; uczestniczy w Zespołach Orzeczniczych.

mgr Ewa Mleczak-Konarzewska

psycholog, mediator, diagnosta autyzmu.
Ukończyła psychologie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kurs doradcy zawodowego, szkolenie na mediatora rodzinnego, kurs podstawowy terapii systemowej, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem oraz wiele innych szkoleń podnoszących kwalifikacje. Certyfikowany diagnosta autyzmu metodą ADOS-2. W pracy w poradni zajmuje się diagnozą autyzmu, trudności szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się (zwłaszcza dyskalkulii), zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej. Zgodnie z załączoną ofertą poradni prowadzi zajęcia dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

mgr Beata Malinowska

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresy surdopedagogiki i terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozowaniem gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), terapią pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce. Współprowadząca warsztaty „Szkoła dla Rodziców”.

mgr Julia Żarczyńska

psycholog, logopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe z zakresu: logopedii, surdopedagogiki i tyflopedagogiki oraz kurs Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i logopedyczną dzieci, zwłaszcza wczesnoszkolnych, przedszkolnych i młodszych. Przeprowadza badania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, niepełnosprawnością intelektualną, dzieci słabowidzących oraz słabosłyszących. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi także zajęcia warsztatowe dla uczniów w przedszkolach i szkołach. Przeprowadza badania predyspozycji zawodowych i udziela porad dotyczących wyboru szkoły i zawodu.

mgr Anna Małgorzata Coda

nauczyciel dyplomowany – pedagog, neurologopeda. Ukończone: UAM w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych – studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium – Studia Podyplomowe, kwalifikacyjne w zakresie logopedii. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu – Studia Podyplomowe w zakresie neurologopedii. Kurs Specjalistyczny – Dysleksja rozwojowa, teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna. Kurs – Istota i terapia jąkania. Kurs – Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie. Kursy z zakresu szybkiego czytania, zapamiętywania, skutecznego uczenia się. Zainteresowania – techniki efektywnego uczenia się, skutecznego zapamiętywania, szybkiego czytania, alternatywnych sposobów konstruowania notatek.

mgr Małgorzata Koput

pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika, specjalizacja w zakresie reedukacji i opieki pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz nauczania początkowego.
Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, wspierania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, dysleksji rozwojowej, badaniem poziomu gotowości szkolnej oraz logopedyczną, a także poradnictwem, szkoleniami dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach i przedszkolach; uczestniczy w Zespołach Orzeczniczych.

mgr Samanta Bajerlein

psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS, specjalność kliniczna. Ukończyła szkolenia dotyczące terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi, zagrożonymi samobójstwem i po próbach samobójczych, a także przygotowujące do pracy z rodziną i dzieckiem w trakcie rozwodu. W poradni zajmuję się diagnozą i terapią/konsultacjami dla dzieci w wieku szkolnym, a także prowadzi warsztaty dla uczniów i rodziców.

mgr Ewelina Musiał

absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Doświadczenie jako wieloletni psycholog w przedszkolu, we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, terapeuta dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem. Liczne szkolenia dotyczące rozwoju psychologicznego dzieci, oraz terapii dzieci autystycznych. Zainteresowania wykorzystywane w pracy z dziećmi – relaksacja, trening uważności i joga dla dzieci.

mgr Paula Simińska

Pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia I stopnia w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania- w Poznaniu na kierunku pedagogika, specjalizacja – resocjalizacja oraz studia II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna, specjalność – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła również następujące studia podyplomowe: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) z integracją sensoryczną, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. W poradni zajmuje się diagnozowaniem gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także przeprowadza badania predyspozycji zawodowych i udziela porad dotyczących wyboru szkoły i zawodu. Prowadzi również terapią integracji sensorycznej.

mgr Agnieszka Kadlec-Buda

pedagog, absolwentka UAM w Poznaniu, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Obecnie poszerza swoją wiedzę w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wczesnej nauki języka angielskiego. Posiada certyfikat PTE General. Brała udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy z dziećmi ze SPE, profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, mediacji rówieśniczych oraz budowania odporności psychicznej uczniów. Zwolenniczka podejścia coachingowego w pracy z rodzicami nad podnoszeniem ich kompetencji wychowawczych. Zgodnie z aktualną ofertą poradni, prowadzi warsztaty dla uczniów i rodziców, a także sieć wsparcia dla pedagogów szkolnych.

Administracja i obsługa

Justyna Teska

główna księgowa

Marta Galas

kadrowa

Magdalena Pietras

obsługa sekretariatu PPP Wronki

Paulina Rosada

obsługa sekretariatu PPP Szamotuły

Justyna Stróżyńska

sprzątaczka

Ewa Skrzypczak

sprzątaczka