Deklaracja dostępności strony Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach

Deklaracja dostępności strony Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Obrazki i ikonki używane w celach dekoracyjnych nie oznaczone w sposób, który umożliwia technologii wspomagającej ich ignorowanie.
 • Używanie znaczników strukturalnych w sposób, który nie reprezentuje relacji w treści.
 • Opisy dokumentów następują dopiero po linkach służących do ich pobrania.
 • Zmiana rozmiaru renderowanego wizualnie tekstu do 200 procent powoduje przycięcie, obcięcie lub zasłonięcie tekstu, obrazu lub elementów sterujących.
 • Do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst w postaci grafiki.
 • Zmiana odstępów w tekście powoduje przycięcie, obcięcie lub zasłonięcie tekstu, obrazu lub elementów sterujących.
 • Wzory dokumentów posiadają niedostępne formularze i treści.
 • Tytuł strony niejasno przedstawia jej temat.
 • Cele linków nie wynikają z treści linku. Obok siebie występują dwa linki prowadzące do tego samego celu.
 • Brakuje nagłówków lub nagłówki niepoprawnie opisują temat.
 • Brak widocznego wskaźnika fokusa klawiatury dla niektórych aktywnych elementów interfejsu.

Wyłączenia

 • Mapy na stronie Kontaktu. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Przegląd deklaracji sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Rożańska, a.rozanska@interia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 664 064 138. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach, ul. Bolesława Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły

 1. Dostosowanie wejść do budynków
  Wejście do budynku znajduje się na parterze. Budynek nie posiada barier dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta znajduje się na parterze.
 2. Dostosowanie korytarzy
  Korytarze nie posiadają barier dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dostosowanie schodów
  Budynek posiada podjazd i windę.
 4. Dostosowanie wind
  Budynek posiada windę.
 5. Dostępność pochylni
  Budynek posiada podjazd.
 6. Dostępność platform
  Budynek nie posiada platform.
 7. Dostępność informacji głosowych
  Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Dostępność pętli indukcyjnych
  Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
 9. Dostosowanie parkingów
  Miejsca parkingowe są dostępne, nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 10. Prawo wstępu z psem asystującym
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Dostępność tłumacza języka migowego
  Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wronkach, ul. Poznańska 42, 64-510 Wronki

 1. Dostosowanie wejść do budynków
  Wejście do budynku znajduje się na parterze. Budynek nie posiada barier dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta znajduje się na parterze.
 2. Dostosowanie korytarzy
  Korytarze nie posiadają barier dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dostosowanie schodów
  Budynek posiada przenośną pochylnię.
 4. Dostosowanie wind
  Budynek parterowy.
 5. Dostępność pochylni
  Budynek posiada przenośną pochylnię.
 6. Dostępność platform
  Budynek nie posiada platform.
 7. Dostępność informacji głosowych
  Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Dostępność pętli indukcyjnych
  Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
 9. Dostosowanie parkingów
  Miejsca parkingowe są dostępne, nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 10. Prawo wstępu z psem asystującym
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Dostępność tłumacza języka migowego
  Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.