O nas

Praca

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko psychologa

Dyrektorka Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach ogłasza konkurs na stanowisko:

Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach, ul. Chrobrego 8B, 64-500 Szamotuły

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu od 01.09.2023r.
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na trudne sytuacje,
 • kwalifikacje do psychoterapii,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • doświadczenie w diagnostyce psychologicznej.

Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 • prowadzenie diagnozy, terapii i profilaktyki psychologicznej według planu pracy PZPPP w Szamotułach,
 • wspomaganie placówek edukacyjnych i opiekuńczych na terenie powiatu szamotulskiego,
 • prowadzenie otwartych zajęć z zakresu psychologii dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli,
 • praca psychologiczna na rzecz lokalnego środowiska edukacyjnego — badania, udział w spotkaniach, konsultacje w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.
 • udział w Radach Pedagogicznych placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania PZPPP w Szamotułach,
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Zespołów Orzekających PZPPP w Szamotułach,
 • udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego mający na celu podnoszenie kwalifikacji i wspomagania jakości pracy własnej i pracy poradni,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy psychologa w oparciu o standard dokumentowania prowadzonych działań,
 • wykonywanie innych zadań związanych z zadaniami statutowymi poradni zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie — zał.
 • kserokopia dyplomu, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności — zał.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych — zał.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego — zał.,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji — zał.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko psychologa w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8b, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2023 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem 64-500 Szamotuły, ul. Chrobrego 8B.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w niniejszej ofercie pracy. Podanie danych osobowych, wskazanych w Kodeksie Pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która została wyrażona przez przesłanie zgłoszenia. Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 1 rok od momentu otrzymania zgłoszenia. W każdym momencie można cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z administratorem na adres email dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Załączniki oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie BIP : nabór na stanowiska pedagogiczne
https://bip.ppp.powiat-szamotuly.pl/dokumenty/menu/29

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko psychologa

Dyrektorka Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach ogłasza konkurs na stanowisko:

Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wronkach , ul. Poznańska 42, 64-510 Wronki

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu od 01.09.2023r.
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na trudne sytuacje,
 • kwalifikacje do psychoterapii,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • doświadczenie w diagnostyce psychologicznej.

Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 • prowadzenie diagnozy, terapii i profilaktyki psychologicznej według planu pracy PZPPP w Szamotułach,
 • wspomaganie placówek edukacyjnych i opiekuńczych na terenie powiatu szamotulskiego,
 • prowadzenie otwartych zajęć z zakresu psychologii dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli,
 • praca psychologiczna na rzecz lokalnego środowiska edukacyjnego — badania, udział w spotkaniach, konsultacje w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.
 • udział w Radach Pedagogicznych placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania PZPPP w Szamotułach,
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Zespołów Orzekających PZPPP w Szamotułach,
 • udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego mający na celu podnoszenie kwalifikacji i wspomagania jakości pracy własnej i pracy poradni,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy psychologa w oparciu o standard dokumentowania prowadzonych działań,
 • wykonywanie innych zadań związanych z zadaniami statutowymi poradni zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie — zał.
 • kserokopia dyplomu, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności — zał.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych — zał.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego — zał.,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji — zał.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko psychologa w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wronkach” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8b, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2023 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem 64-500 Szamotuły, ul. Chrobrego 8B.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w niniejszej ofercie pracy. Podanie danych osobowych, wskazanych w Kodeksie Pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która została wyrażona przez przesłanie zgłoszenia. Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 1 rok od momentu otrzymania zgłoszenia. W każdym momencie można cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z administratorem na adres email dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Załączniki oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie BIP : nabór na stanowiska pedagogiczne
https://bip.ppp.powiat-szamotuly.pl/dokumenty/menu/29

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pedagoga

Dyrektorka Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach ogłasza konkurs na stanowisko:

Pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wronkach , ul. Poznańska 42, 64-510 Wronki

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu od 01.09.2023r.
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na trudne sytuacje,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • doświadczenie w diagnostyce psychologicznej.

Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 • prowadzenie diagnozy, terapii i profilaktyki psychologicznej według planu pracy PZPPP w Szamotułach,
 • wspomaganie placówek edukacyjnych i opiekuńczych na terenie powiatu szamotulskiego,
 • prowadzenie otwartych zajęć z zakresu psychologii dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli,
 • praca psychologiczna na rzecz lokalnego środowiska edukacyjnego — badania, udział w spotkaniach, konsultacje w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.
 • udział w Radach Pedagogicznych placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania PZPPP w Szamotułach,
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Zespołów Orzekających PZPPP w Szamotułach,
 • udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego mający na celu podnoszenie kwalifikacji i wspomagania jakości pracy własnej i pracy poradni,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy psychologa w oparciu o standard dokumentowania prowadzonych działań,
 • wykonywanie innych zadań związanych z zadaniami statutowymi poradni zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie — zał.
 • kserokopia dyplomu, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności — zał.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych — zał.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego — zał.,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji — zał.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko pedagoga w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wronkach” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8b, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2023 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem 64-500 Szamotuły, ul. Chrobrego 8B.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w niniejszej ofercie pracy. Podanie danych osobowych, wskazanych w Kodeksie Pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która została wyrażona przez przesłanie zgłoszenia. Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 1 rok od momentu otrzymania zgłoszenia. W każdym momencie można cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z administratorem na adres email dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Załączniki oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie BIP : nabór na stanowiska pedagogiczne
https://bip.ppp.powiat-szamotuly.pl/dokumenty/menu/29