O nas

Praca

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko psychologa

Dyrektorka Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach ogłasza konkurs na stanowisko:

Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8b, Szamotuły.
Wymiar czasu pracy 3/4 etatu od 01.09.2022 r., zwiększenie etatu od 01.10.2022 r.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stan zdrowie pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na trudne sytuacje,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • doświadczenie w diagnostyce psychologicznej.

Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 • prowadzenie diagnozy, terapii i profilaktyki psychologicznej według planu pracy PZPPP w Szamotułach,
 • wspomaganie placówek edukacyjnych i opiekuńczych na terenie powiatu szamotulskiego,
 • prowadzenie otwartych zajęć z zakresu psychologii dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli,
 • praca psychologiczna na rzecz lokalnego środowiska edukacyjnego – badania, udział w spotkaniach, konsultacje w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych,
 • udział w Radach Pedagogicznych placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania PZPPP w Szamotułach,
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Zespołów Orzekających PZPPP w Szamotułach,
 • udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego mający na celu podnoszenie kwalifikacji i wspomagania jakości pracy własnej i pracy poradni,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy psychologa w oparciu o standard dokumentowania prowadzonych działań,
 • wykonywanie innych zadań związanych z zadaniami statutowymi poradni zleconych przez dyrektora.

Wymaganie dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – zał.
 • kserokopia dyplomu, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności – zał.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – zał.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – zał.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zał.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:
W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko psychologa w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8b, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2022 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie BIP : nabór na stanowisko psychologa.