Zajęcia

Trening zastępowania agresji

Trening Zastępowania Agresji to adaptacja do polskich warunków programu (ART) Aggression Replacement Training. Jest to program interwencji, skierowanej na zmianę zachowania agresywnej młodzieży i dorosłych.

Program (ART) został opracowany w Instytucie Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych. Twórcą jest Arnold Goldstein i jego współpracownicy, od 1987 roku program jest wdrażany w amerykańskim systemie szkolnym i ponad 20 innych krajach. Używany jest jako podstawowy program wychowawczy w tzw. „Szkołach alternatywnych” w USA. Są to szkoły przeznaczone dla uczniów trudnych i agresywnych. Realizowany jest również w wielu publicznych i prywatnych szkołach. W Szwecji (ART) używany jest w terapii rodzin, które stosują przemoc wobec dzieci, oraz w resocjalizacji młodocianych przestępców. Dobrze realizowany program (ART) pozwala uzyskać trwałą poprawę u 85% agresywnej młodzieży. Program oddziałuje na trzy sposoby:
– na deficyty umiejętności społecznych (aspekt behawioralny);
– na trudności kontroli złości (aspekt emocjonalny);
– na wzory myślenia (aspekt poznawczy, kognitywny).

Program (TZA) przystosowany do polskich realiów ma trzy komponenty odpowiadające pierwotnej wersji programu. Jest to trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego. Program jest skutecznie realizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Nie ma kryterium włączania uczniów do programu, w programie może uczestniczyć każdy kto zachowuje się agresywnie, nie kontroluje złości, ma niski poziom empatii. „Trening Zastępowania Agresji” składa się z trzech komponentów; pierwszy to trening umiejętności obejmuje 50 ważnych umiejętności z życia społecznego. Umiejętności można sklasyfikować w sześciu grupach:
• wstępne umiejętności społeczne, np. prowadzenie rozmowy, mówienie komplementów;
• zaawansowane umiejętności społeczne, np. proszenie o pomoc, przekonywanie innych;
• umiejętności emocjonalne, np. wyrażenie swoich uczuć, radzenie sobie z czyimś gniewem;
• umiejętności alternatywne wobec agresji, np. pomaganie innym, unikanie bójek;
• umiejętności kontroli stresu, np. reakcje na niepowodzenie, radzenie sobie z presją grupy;
• umiejętność planowania, np. znajdowanie przyczyn problemu, określenie swoich możliwości” (Morawski, 2004).

Zmiana zachowań odbywa się poprzez:
• modelowanie (wzór prawidłowego wykonania danej umiejętności do naśladowania);
• odgrywanie ról;
• informacje zwrotne;
• generalizację i transfer, czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności do praktyki życia codziennego w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej” (Morawski, 2004).

Drugi komponent to trening kontroli złości – polega on na tym, że młodzież przygotowuje na każdą sesję opisane niedawno sytuacje, które spowodowały złość. Młodzież podczas spotkań:
• identyfikuje czynniki wyzwalające złość (wydarzenia zewnętrzne i dialog wewnętrzny powodujące złość),
• identyfikuje sygnały (własne doświadczenie np. napięcie mięśniowe, zaciśnięte pięści pozwalające określić odczuwane emocje jako złość),
• uczy się używać reduktorów (technik służących do zmniejszania poziomu gniewu np. głębokie oddechy, liczenie wstecz, wyobrażenie spokojnej sytuacji, wyobrażenie odległych konsekwencji czyjegoś zachowania),
• uczy się używać monitów (dialogu wewnętrznego np. „bądź spokojny”, „panuj nad sobą” lub wyjaśniać cudze zachowanie jako nie wrogie),
• uczy się stosować samoocenę (na ile dobrze wykonałem powyższe kroki i nagradzam siebie za skuteczne wykonanie) (Morawski, 2004).

Trzecim komponentem jest trening wnioskowania moralnego. „Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom i uczuciom, postawom i przekonaniom, jest podstawą edukacji moralnej” (Morawski, 2004). Na trening wnioskowania moralnego składa się, zwiększenie poczucia przyzwoitości, sprawiedliwości, uwzględnianie praw i potrzeb innych osób. Zajęcia prowadzone są w formie dyskusji, czasami w formie odgrywania ról. Wnioskowanie moralne polega na wdrożeniu do grupy dotkliwych problemów, wymagających podania propozycji ich rozwiązania. W trakcie treningu spośród indywidualnych propozycji wybierane są wspólnie rozwiązania najbardziej dojrzałe moralnie. Trening wnioskowania moralnego jest najnowszym komponentem (TZA). Wprowadzony został do programu, ponieważ znacznie zwiększa jego skuteczność w przeciwdziałaniu agresji wśród młodzieży.

Osoby zainteresowane zajęciami prosimy o kontakt telefoniczny ( tel. 664 064 138 ) lub zgłoszenie się osobiste do Sekretariatu PZPPP w Szamotułach.