Zajęcia

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku kariery szkolnej dziecka. Brak osiągnięć w nauce często wiąże się z trudnościami w czytaniu, pisaniu czy liczeniu. Dlatego nauka czytania i nauka pisania często wchodzą w zakres zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, może być indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży. To proces długotrwałych oddziaływań, kompleksowych działań o charakterze pedagogicznym, skupionych na pomocy dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.

Terapia pedagogiczna obejmuje dzieci:
– o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego,
– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych,
– z zaburzeniami mowy,
– z zaburzeniami zdolności matematycznych,
– z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Cele terapii pedagogicznej
– stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka,
– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
– eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji,
– dostrzeganie uzdolnień dziecka,
– usuwanie przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku szkolnym.

Zasady terapii pedagogicznej to:
– indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego – dla każdego uczestnika zajęć dobierany jest indywidualny program, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka
– powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania – przechodzenie do ćwiczeń bardziej złożonych po opanowaniu przez dziecko zadań łatwiejszych,
– korekcja zaburzeń – ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,
– kompensacja zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych,
– zachowanie systematyczności – zajęcia powinny odbywać się codziennie,
– ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego – zabiegom dydaktycznym powinna towarzyszyć pomoc psychologiczna.

Właściwa terapia pedagogiczna obejmuje ćwiczenie nauki pisania i czytania na materiale obrazkowo-literowym. Po zakończeniu terapii dziecko umie czytać, rozumie to, co czyta, przepisuje krótkie partie materiału i pisze z pamięci proste słowa. Efektywność pracy z dzieckiem zależy m.in. od natężenia zaburzeń, terapeuty i jego wiedzy specjalistycznej, intensywności terapii i czasu jej trwania oraz warsztatu pracy terapeutycznej.