O nas

Misja

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może

Janusz Korczak

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach jest publiczną placówką działającą w systemie oświaty na terenie Powiatu Szamotulskiego. Tradycja poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w naszym powiecie sięga blisko 40 lat.
Jesteśmy zespołem specjalistów stawiającym sobie wysokie wymagania w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Zajmujemy się diagnozą, terapią, doradztwem, profilaktyką i psychoedukacją.
Świadczymy pomoc odwołując się do wartości humanistycznych, mając na uwadze dobro dziecka, jego godność i niepowtarzalność.

Wizja.

PZPPP znany jest na terenie powiatu szamotulskiego jako placówka świadcząca na wysokim poziomie profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży i ich rodziców/ opiekunów.
PZPPP wspomaga działalność dydaktyczną i wychowawczą szkół i placówek. Jest lokalnym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli, miejscem wymiany doświadczeń i kreowania nowych rozwiązań w zakresie niesienia przez szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
PZPPP jest placówką otwartą na oczekiwania i potrzeby swoich klientów, dynamicznie dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się warunków.
PZPPP jest liczącym się partnerem w działaniach na rzecz dziecka, rodziny i edukacji podejmowanych przez różne podmioty na terenie powiatu szamotulskiego.

Cele – kierunki rozwoju.

1. Nowoczesne diagnozowanie i trafne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Wysoki poziom świadczonej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży.
3. Systematyczne i planowe wspieranie nauczycieli i rodziców/ opiekunów.