Zajęcia

Mediacje

Mediatorzy w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach udzielą Państwu bezpośredniej pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.
Mediatorzy to osoby posiadające wymagane kwalifikacje do prowadzenia postępowania mediacyjnego. Przy ich pomocy, uczestnicy mediacji w bezpośredniej rozmowie mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania. Przedłużająca się trudna sytuacja, nierozstrzygnięta sprawa jest stresująca i niekorzystna dla obu stron konfliktu. W takiej sytuacji warto jest skorzystać z pomocy mediatora. Mediatorzy Poradni pomogą w różnych sprawach konfliktowych w porozumieniu pomiędzy:

• uczniami – mediacje rówieśnicze,
• dziećmi a rodzicami lub rodzicami będącymi stronami konfliktu – mediacje w sprawach wychowawczych, opiekuńczych i rodzinnych,
• rodzicami a nauczycielami – mediacje w sprawach szkolnych.

Mediatorzy pomagają skonfliktowanym stronom w procesie przeprowadzenia trudnej rozmowy w bezpieczny i uporządkowany sposób. Umożliwiają wszystkim wyrażenie swoich oczekiwań, potrzeb i obaw. Mediacja daje możliwość rozmowy o problemach i konkretach w neutralnej atmosferze przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego wpływu na jej wynik. W przypadku, gdy w konflikt dorosłych uwikłane jest dziecko, mediacja chroni je i pozwala skoncentrować się rodzicom lub nauczycielom na ważnych dla dziecka potrzebach.

Mediator, dbając o dobro stron w procedurze mediacyjnej, kieruje się następującymi zasadami:
• dobrowolności – uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego,
• bezstronności i neutralności – strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane,
• poufności – wszystko, co jest poruszane na posiedzeniu mediacyjnym jest poufne,
• samodzielności stron w podejmowaniu decyzji – mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem, jego rolą jest zachęcanie stron do aktywnej współpracy przy poszukiwaniu rozwiązania.

Mediacja umożliwia stronom otwartą i szczerą komunikację, budując wzajemne zrozumienie i dając szansę na zachowanie wzajemnego szacunku. Przeciwwskazaniem do mediacji jest nierównowaga stron spowodowana uzależnieniem, zaburzeniami psychicznymi lub przemocą stosowaną przez jedną ze stron. Osiągnięte porozumienie może sprawić, że kolejne trudne rozmowy będą prowadzone w atmosferze większego zaufania i w przekonaniu, że z daną osobą można dojść do ugody. Mediacja daje szansę na stworzenie gotowości do dalszej rozmowy i współpracy, ale także pozwala na zachowanie własnej godności i wzajemnego szacunku. Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów w taki sposób, by nikt nie czuł się przegrany. Pozwala na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich stron konfliktu (rodzice, dzieci, nauczyciele).

Osoby zainteresowane mediacjami prosimy o kontakt telefoniczny ( tel. 664 064 138 ) lub zgłoszenie się osobiste do Sekretariatu PZPPP w Szamotułach.

Zespół mediatorów
pedagodzy: mgr Anna Rożańska, mgr Beata Malinowska, mgr Małgorzata Koput
psycholodzy: mgr Gertruda Krupska, mgr Ewa Mleczak-Konarzewska, mgr Bożena Letkiewicz