O nas

Statut

STATUT POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
W SZAMOTUŁACH

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach zwany dalej Zespołem został utworzony na podstawie Aktu założycielskiego Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/106/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach oraz utworzenia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.
 2. Zespół w Szamotułach jest placówką publiczną.
 3. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Szamotulski.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 5. Nazwa Zespołu brzmi: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.
 6. Adres siedziby Zespołu: ul. Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły.
 7. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wronkach.
 2. Statutowa działalność Zespołu finansowana jest przez organ prowadzący.

II. ORGANY ZESPOŁU

§ 3

 1. Zespołem kieruje Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.
 2. Organami Zespołu są:
  • Dyrektor/ka Zespołu,
  • Rada Pedagogiczna Zespołu, którą stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni wchodzących w skład Zespołu.

§4.

 1. Do zadań Dyrektora/ki Zespołu należy w szczególności:
  • kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu,
  • ustalanie projektu arkusza organizacji dla Zespołu,
  • dysponowanie środkami finansowymi Zespołu, określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowej wykorzystanie.
  • wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu,
  • organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu,
  • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradniach zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,
  • nagradzania i karania osób zatrudnionych,
  • wnioskowania do władz Powiatu, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień,
  • dokonywania oceny pracy nauczycieli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych:
  • ustala przydział czynności pracownikom Poradni,
  • przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
  • powołuje zespoły orzekające i kieruje ich pracami,
  • ustala kalendarz organizacji pracy w danym roku szkolnym,
  • podejmuje inne decyzje, które wynikają z przepisów szczegółowych,
   czy sytuacji szczególnych,
  • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
   w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych.
 4. Funkcje Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 5. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.
 6. Szczegółowe zasady powoływania na stanowisko dyrektora oraz kwalifikacje
  do pełnienia funkcji dyrektora określają odrębne przepisy.

§ 5

 1. W Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Zespołu, umiejscowione w poradni, która nie jest siedzibą Zespołu.
 2. Powierzenia stanowiska Wicedyrektora/ki i odwołania z tego stanowiska dokonuje Dyrektor/ka Zespołu, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. Szczegółowe kompetencje Wicedyrektora/ki określa Dyrektor/ka Zespołu.
 4. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
  • Przejmowanie kompetencji Dyrektora podczas jego nieobecności,
  • Udział w zebraniach z przedstawicielami organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego, związków zawodowych oraz komisji socjalnej, w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu;
  • Współudział w planowaniu pracy PZPPP w Szamotułach (przygotowanie propozycji do planu pracy, planu rozwoju placówki);
  • Przygotowywanie sprawozdawczości z działalności PZPPP w Szamotułach, PPP we Wronkach;
  • Analiza merytoryczna wyników badań i sformułowań w opiniach i w orzeczeniach;
  • Przygotowywanie i realizacja oferty PZPPP w Szamotułach,
  • Podpisywanie, z upoważnienia Dyrektora PZPPP w Szamotułach, informacji i opinii dotyczących dzieci i młodzieży będących pod opieką PZPPP w Szamotułach, PPP we Wronkach;
  • Dysponowanie środkami finansowymi PZPPP w Szamotułach w porozumieniu z Dyrektorem PZPPP w Szamotułach;

§ 6

 1. Kompetencje i organizacje Rady Pedagogicznej Zespołu określa ustawa o systemie oświaty oraz Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, realizującym jego statutowe działania.
 3. Radę Pedagogiczną stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor PZPPP w Szamotułach.
 5. Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Szczegółową organizację i zakres działania Rady Pedagogicznej Zespołu określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

III. Cele i zadania Zespołu

§ 7

Celem Zespołu jest organizowanie i prowadzenie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym:

 1. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
  • szczególnie uzdolnionych,
  • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z chorobami pzewlekłymi;
 2. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,
 3. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 4. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
 6. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
 7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, a także planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 8. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 10. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 11. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 12. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 13. W Zespole działa Zespół Orzekający, którego działalność określają odrębne przepisy.
 14. Zespół Orzekający zbiera się w poradni w Szamotułach nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 15. Skład Zespołu Orzekającego powołuje dyrektor lub wicedyrektor, w jego skład mogą wchodzić pracownicy PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach.
 16. Zespół Orzekający wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub grupowych, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

I. niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
a) niesłyszące
b) słabosłyszące
c) niewidzące
d) słabowidzące
e) niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją,
f) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
g) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
i) z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
j) z niepełnosprawnością sprzężoną
II. niedostosowanie społeczne
III. zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

§ 8

 1. Do zadań poradni należy:
  • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Zespół:
  • prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, w celu rozpoznania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, w uzasadnionych przypadkach dokonywana jest diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka,
  • określa dysharmonie rozwojowe oraz zaburzenia o charakterze poznawczym i emocjonalno-społecznym i związane z nimi potrzeby, analizuje etiologię problemu,
  • wyróżnia najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym predyspozycje i uzdolnienia, jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem,
  • bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży,
  • uwzględnia w sytuacjach uzasadnionych oceny predyspozycji psychologicznych w aspekcie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  • kwalifikuje – w oparciu o uzgodnienia z rodzicami – do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez Zespół, przedszkole, szkołę lub inne placówki diagnostyczno-terapeutyczne,
  • orzeka w sprawie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz opiniuje w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. W zakresie działalności terapeutycznej Poradnia:
  • prowadzi formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej zgodnie z potrzebami dziecka,
  • wspomaga działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej,
  • adresuje działania doradczo-wspomagające do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.
 4. W zakresie poradnictwa i konsultacji Zespół:
  • prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli, zmierzając do optymalizacji oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka,
  • udziela rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz samej młodzieży porad dotyczących sposobów i metod przezwyciężania trudności związanych z dysfunkcjami rozwojowymi,
  • informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
  • udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 5. W zakresie działalności profilaktycznej Poradnia realizuje następujące zadania:
  • prowadzi oddziaływania profilaktyczne mające na celu określenie poziomu rozwoju dzieci młodszych w poszczególnych sferach rozwojowych,
  • prowadzi oddziaływania rozwijające funkcjonowanie poznawcze,
  • prowadzi profilaktykę zaburzeń emocjonalno-społecznych i zaburzeń komunikacji,
  • prowadzi opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez systematyczną współpracę z placówkami edukacyjnymi,
  • prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
  • prowadzi oddziaływania mające na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji rodzic–dziecko poprzez aktywne formy edukacji,
  • popularyzuje wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, zapoznając rodziców i nauczycieli z czynnikami warunkującymi optymalny rozwój dzieci i młodzieży,
  • upowszechnia wartości związane ze zdrowiem psychicznym podczas codziennej pracy terapeutycznej i doradczej, wspierając w tym rodziców i placówki edukacyjne,
  • upowszechnia informacje oraz prowadzi zajęcia zawodoznawcze na terenie szkół i Poradni dotyczące orientacji i informacji zawodowej.

IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 9

 1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Zespołu, zatwierdzony przez organ prowadzący.
  • W arkuszu organizacyjnym Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 2. Zespół czynny jest w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Organ prowadzący na wniosek Dyrektora Zespołu może ustalić w czasie ferii letnich okresy przerw w pracy poszczególnych Poradni wchodzących w skład Zespołu.
 4. Godziny pracy Poradni wchodzących w skład Zespołu ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.

V. PRACOWNICY ZESPOŁU

§10

 1. W Zespole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.
 2. Pracownikami pedagogicznymi są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i inni specjaliści przewidziani w odrębnych przepisach. Kwalifikacje do zajmowania stanowisk pedagogicznych w Poradni, określają odrębne przepisy.
 3. Do podstawowych zadań pracowników pedagogicznych zgodnie z ich kwalifikacjami należy:
  • prowadzenie działalności diagnostycznej psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej oraz opiniowanie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, w tym zawsze udzielanie informacji o wynikach procesu diagnostycznego,
  • prowadzenie działań orzeczniczych,
  • prowadzenie działań informacyjnych, profilaktycznych i doradczych,
  • poradnictwo i konsultacje,
  • przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej ustalonych przez prowadzącego specjalistę na podstawie dokonanej diagnozy, w uzasadnionych przypadkach konsultowanych w powołanym zespole diagnostyczno-terapeutycznym,
  • współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami szkolnymi i nauczycielami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń, mogących spowodować lub powodujących trudności w funkcjonowaniu poznawczym i/lub emocjonalno-społecznym dziecka/ucznia,
  • przygotowywanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych opieką przez Poradnię oraz dla rodziców lub opiekunów prawnych innych uczniów z edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych placówek.
  • przygotowywanie i/lub prowadzenie, w miarę możliwości czasowo-organizacyjnych różnych form informacyjno-szkoleniowych oraz grup wsparcia dla pracowników placówek oświatowych,
  • prowadzenie dokumentacji diagnostyczno-terapeutycznej.
 4. Pracownicy pedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece w czasie zajęć.
 5. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i uczniów,
  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci i uczniów,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Do zadań logopedy należy w szczególności:
  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci, uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci i uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Do zadań doradcy zawodowego należy:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Zespół,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. W Zespole zatrudnia się lekarza, który jest konsultantem i członkiem zespołu orzekającego. Forma zatrudnienia lekarza może być różnorodna – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub umowa cywilno-prawna.
 9. Zasady nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi określa Karta Nauczyciela, natomiast z pozostałymi pracownikami, w tym pracownikami administracyjno-biurowymi i obsługi określają odrębne przepisy.
 10. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:
  • prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • zapewnienie zgodności działań z Ustawą o zamówieniach publicznych,
  • prowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
  • prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
  • zapewnienie warunków pracy i nauki zgodnych z przepisami dotyczącymi BHP na terenie budynków Zespołu.
 11. Warunki wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy. Szczegółowe indywidualne zakresy obowiązków ustala Dyrektor Poradni.
 12. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący.
 13. Pracownicy pedagogiczni Zespołu – podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 11

 1. Dopuszcza się prowadzenie na terenie Zespołu wolontariatu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

VI. Zakres współdziałania z innymi podmiotami

§ 12

 1. Zespół realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 2. Zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom obejmuje:
  • współpracę w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
  • wymianę doświadczeń i informacji,
  • współpracę w organizowaniu warsztatów, spotkań informacyjno-szkoleniowych,
  • konsultacje i porady.
 3. Przedstawiciel Zespołu może uczestniczyć w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach lub placówkach znajdujących się na terenie działania Zespołu, w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości kadrowych Zespołu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 14

 1. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu w pełnym brzmieniu. Zespół używa pieczęci o następującej treści:

Powiatowy Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach
ul. Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły

 1. Poradnie wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci o następującej treści:

Powiatowy Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach
ul. Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły

Powiatowy Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wronkach
ul. Poznańska 42, 64-510 Wronki

 1. Dyrektor Zespołu używa pieczęci o następującej treści:

Dyrektor Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach
(imię i nazwisko)

 1. Wicedyrektor Zespołu używa pieczęci o następującej treści:

Wicedyrektor Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach
(imię i nazwisko)

§ 15

 1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarki majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.
 3. Podstawa gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

§ 16

 1. Zmiany Statutu Zespołu dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu w trybie przewidzianym w prawie oświatowym. Po zmianach publikuje tekst jednolity statutu.

Tekst jednolity Statutu Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 21.02.2022r.