Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny

Terapia pedagogiczna to jedna z form pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami, jest dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka, które zostało poddane diagnozie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczy ona ćwiczeń rozwijających funkcje motoryczne jak
i poznawcze.

Etapy terapii pedagogicznej:

 • budowanie motywacji dziecka do udziału w zajęciach oraz nawiązanie pozytywnych relacji miedzy uczniem a prowadzącym,
 • organizacja ćwiczeń rozwijających funkcje percepcyjno-motoryczne( percepcja wzrokowa i słuchowa, orientacja przestrzenna , sprawność manualna),
 • ćwiczenia dotyczące nauki czytania i pisania,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Mówiąc o terapii pedagogicznej , mamy na myśli działania korekcyjno-kompensacyjne. Tu nauczyciel podejmuje usprawnianie zaburzonych funkcji, a z drugiej strony wskazuje dziecku ćwiczenia i aktywności, których celem jest wspieranie umiejętności dobrze rozwiniętych po to, aby stały się wsparciem dla funkcji zaburzonych.

Im wczesnej podejmiemy działania w tym zakresie , tym większa szansa na to ,że pomożemy dziecku uporać się z jego trudnościami. Pierwsze czynności diagnostyczne powinny się odbyć na etapie przedszkola. Dzięki rzetelnie prowadzonej terapii na terenie placówki oraz wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym będą miały efektywne przełożenie na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Jacy uczniowie powinni zostać objęci tą właśnie formą terapii:

 • przejawiający nieharmonijny rozwój,
 • przedszkolni i wczesnoszkolni , u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
 • z trudnościami w zakresie koncentracji, uwagi i pamięci,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • mających obniżony poziom umiejętności grafomotorycznych i manualnych,
 • przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
 • z nadpobudliwością psychoruchową.

Ogólne zasady postepowania w terapii:

 • stymulować rozwój umysłowy, emocjonalny, fizyczny i społecznych uczniów obciążonych deficytami i dysharmonią rozwojową,
 • cele terapii są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • muszą być zbliżone do zaleceń zwartych w diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • terapia powinna być prowadzona systematycznie ,
 • należy stopniować trudności związane z opanowaniem różnych umiejętności,
 • zajęcia powinny odbywać się indywidualnie , albo w małych grupach (od 2-5 osób),
 • eliminowanie niekorzystnych efektów niepowodzeń szkolnych, zwłaszcza w zakresie sfery społeczno- emocjonalnej.

Warunki efektywnej terapii:

Trafnie i rzetelnie przeprowadzona diagnoza w oparciu o dokładny wywiad z rodzicami zawierający informacje w aspekcie:

 • społecznym (czyli jak wygląda środowisko szkolne i rodzinne),
 • medycznym (stan zdrowia i ogólny rozwój fizyczny),
 • psychologicznym (dotyczy funkcji intelektualnych, osobowości dziecka, stanu psychicznego),
 • pedagogicznym ( ocena poziomu opanowania wiadomości szkolnych),
 • rozwoju procesów integracji sensorycznej (zmysły i przetwarzanie bodźców).

Ważne jest również stworzenie na zajęciach odpowiedniej atmosfery (życzliwej i bezpiecznej), oraz regularne przekazywanie informacji o postępach dziecka jego opiekunom. Taka współpraca z rodzicami jest niezbędna. Nauczyciel powinien pokazać w jaki sposób rodzic ma współuczestniczyć w terapii i jak je wspierać (motywować, chwalić za poczynione postępy, wysiłek oraz pracę). Rodzic odpowiada również za to by dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia terapeutyczne i zawsze było na nie przygotowane.

Najpopularniejsze metody wykorzystywane w terapii

 • metoda malowania dziesięcioma palcami,
 • metoda rozwijającego W. Sherborne,
 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • system percepcyjno-motoryczny N.C. Kepharta,
 • ekspresja ruchowa C. Orffa,
 • gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów,
 • integracja sensoryczna,
 • techniki relaksacyjne,
 • arteterapia, dogoterapia, biblioterapia, muzykoterapii, choreoterapia

Pamiętajmy najważniejsze czynności terapeuty to:

 • dokładna analiza dokumentacji,
 • przeprowadzenie diagnozy umiejętności dziecka, które będą ćwiczone na zajęciach,
 • dostarczenie dziecku materiałów do pracy w domu,
 • informowanie rodziców o postępach dziecka, rodzaju jego pracy oraz umiejętnościach , które należy rozwijać,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • wykonanie ewaluacji prowadzonych przez siebie działań,
 • mobilizowanie dziecka do dalszej pracy.