Dokąd po szkole podstawowej?

W niedalekiej przyszłości, której dziś nawet nie potrafimy sobie wyobrazić będą funkcjonować nowe zawody i nowe sposoby pracy. By przygotować się do tej przyszłości uczeń musi myśleć samodzielnie i korzystać z wiedzy jako pomocy do myślenia. Musi nauczyć się samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów i stosowania w praktyce posiadanych informacji. W efekcie pracy wychowawczej uczniowie powinni być przygotowani do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mają na celu wyzwolenie własnej aktywności w kierunku samopoznania i samooceny i jednocześnie modyfikacji tejże samooceny w przypadku, gdy odbiega od realnych możliwości.
Pomagamy uczniowi odpowiedzieć na pytanie: co potrafię, jakie mam zasoby i preferencje w obszarach:

– predyspozycji,
– zdolności,
– kompetencji,
– kwalifikacji,
– talentu,
oraz czego chcę – to pytanie o wartości, motywacje i dążenia. Odpowiedź daje szansę na zrozumienie czego młodzież oczekuje wybierając dany zawód lub kierunek dalszej edukacji.

Wśród problemów związanych z podejmowaniem tej trudnej decyzji zwracamy uwagę na dalsze bardzo istotne czynniki, a mianowicie:
– pogłębianie wiedzy o interesujących zawodach,
– umiejętność konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu,
– wiedzę o zawodzie m. in. czynności, warunki pracy, wymagania psychofizyczne, przeciwwskazania zdrowotne,
– zapoznanie się ze strukturą szkolnictwa – drogi prowadzące do zdobycia zawodu, wybór szkoły
– zmieniający się rynek pracy.
Młodemu człowiekowi na trudnym starcie do podjęcia prawidłowej decyzji szkolnej i zawodowej zaproponujemy:
– określ swoje zainteresowania,
– rozpoznaj swoje uzdolnienia,
– zastanów się nad wartościami,
– poznaj swoją osobowość,
– skonfrontuj swoje marzenia z rzeczywistością.

opracowała Zofia Nowacka