O nas

Kadra

Dyrekcja

mgr Anna Rożańska – Dyrektorka poradni

pedagożka, absolwentka UAM na kierunku pedagogika, specjalizacja w zakresie oligofrenopedagogiki. W poradni zajmuję się głownie diagnozą umiejętności szkolnych i społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W obszarze moich zainteresowań leży również praca z młodzieżą z zaburzeniami zachowania – prowadzę grupy socjoterapeutyczne dla dziewcząt i chłopców mających trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w przestrzeni społeczsnej. Jestem członkinią Zespołu Interdyscyplinarnego i kuratorką społeczną.

Poza tym od 2013 roku jestem dyrektorką Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

mgr Ewelina Adamska-Głąb – Wicedyrektor poradni

magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej ,studia podyplomowe z tyflopedagogiki, w Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, diagnozą i terapią funkcji wzrokowych, pedagogizacją rodziców, wspieraniem działań nauczycieli na terenie placówek oświatowych, prowadzi Zespoły Orzekające.

Kadra pedagogiczna

mgr Agnieszka Markowska

pedagog, absolwentka UAM w Poznaniu (2005), specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, nauczyciel mianowany. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz I i II poziom Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Brała udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, dyskalkulii. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu, badanie poziomu gotowości szkolnej), dziećmi słabowidzącymi oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach i przedszkolach.

mgr Bożena Letkiewicz

– psycholog – absolwentka UAM w Poznaniu ze specjalnością psychologii klinicznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
– dodatkowe kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych w zakresie logopedii, neurologopedii, socjoterapii, doradztwa zawodowego oraz marketingu i zarządzania w oświacie,
– pracuje w poradni na stanowisku psychologa od 1987 r.,
w latach 1995-2009 pełniła funkcję dyrektora PPP w Szamotułach,
– uczestniczyła w wielu formach szkolenia i doskonalenia zawodowego, gdzie doskonaliła warsztat diagnostyczny i terapeutyczny, m.in. na Kursie Systemowej Terapii Rodzin, Kursie Mediacji Rodzinnych, Treningu Zastępowania Agresji, Kursie dla realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oraz logopedyczną dzieci i młodzieży, psychoedukacją w placówkach oświatowych, prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i wychowawczych oraz szkolenia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

mgr Magdalena Hetman-Nowak

– magister pedagogiki w zakresie logopedii , nauczyciel mianowany; studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki oraz, w trakcie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; ukończone liczne kursy i szkolenia w zakresie wspierania dzieci z wadami wymowy, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

W Poradni zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną, konsultacjami, poradnictwem, szkoleniem nauczycieli i rodziców; uczestniczy w Zespołach Orzeczniczych.

mgr Zofia Nowacka

Praca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach w charakterze psychologa i logopedy. W ramach obowiązków zawodowych m. in.: diagnoza psychologiczna dotycząca różnorodnych trudności dzieci i młodzieży z 6 gmin podlegających naszej placówce, badania przesiewowe w grupach dzieci będących w rocznym przygotowaniu przedszkolnym w szkołach i przedszkolach, diagnoza gotowości szkolnej.

mgr Ewa Mleczak-Konarzewska

psycholog, mediator, diagnosta autyzmu.
Ukończyłam psychologię na UAM w Poznaniu, kurs doradcy zawodowego, szkolenie na mediatora rodzinnego, kurs podstawowy terapii systemowej oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. W pracy w poradni zajmuję się diagnozą autyzmu, trudności szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się (zwłaszcza dyskalkulii), zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej.

mgr Beata Malinowska

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresy surdopedagogiki i terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozowaniem gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), terapią pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce. Współprowadząca warsztaty „Szkoła dla Rodziców”.

mgr Michalina Duszyńska

psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach od 2006r. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność – psychologia edukacji. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, zwłaszcza określaniem indywidualnego poziomu rozwoju (poznawczego, społeczno – emocjonalnego, psychomotorycznego) i związanych z nim potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uczestniczy w procesie diagnostycznym niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Prowadzi również zajęcia o charakterze terapeutycznym, indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/ opiekunów, mające na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju poznawczego i społeczno – emocjonalnego dzieci i młodzieży, wsparcie w sytuacjach trudnych oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/ opiekunów.

mgr Julia Żarczyńska

psycholog, logopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii. Przeprowadza badania psychologiczne dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje psychologiczne w związku z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w nauce i emocjonalnymi. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami rozwojowymi. Przeprowadza badania predyspozycji zawodowych młodzieży i udziela porad dotyczących wyboru szkoły i zawodu.

mgr Urszula Roszak

psycholog, pedagog, logopeda

mgr Anna Małgorzata Coda

nauczyciel dyplomowany – pedagog, neurologopeda. Ukończone: UAM w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych – studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium – Studia Podyplomowe, kwalifikacyjne w zakresie logopedii. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu – Studia Podyplomowe w zakresie neurologopedii. Kurs Specjalistyczny – Dysleksja rozwojowa, teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna. Kurs – Istota i terapia jąkania. Kurs – Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie. Kursy z zakresu szybkiego czytania, zapamiętywania, skutecznego uczenia się. Zainteresowania – techniki efektywnego uczenia się, skutecznego zapamiętywania, szybkiego czytania, alternatywnych sposobów konstruowania notatek.

mgr Gertruda Krupska

psycholog, w poradni zajmuję się diagnozą i terapią problemów edukacyjnych dzieci i młodzieży kwalifikując ich do różnych trybów kształcenia i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi również indywidualną terapię psychologiczną, w tym terapię rodzinną, posiada kwalifikacje w zakresie prowadzenia mediacji, zgodnie z załączoną ofertą poradni kieruję warsztatami i wygłaszam prelekcje dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

mgr Małgorzata Koput

pedagog, logopeda. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz logopedyczną. Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz w zakresie diagnozy i terapii jąkania. Obecnie szkoli się w zakresie stymulowania rozwoju mowy dzieci z trudnościami w komunikowaniu się, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi( m.in. dzieci autystycznych).

Administracja i obsługa

Justyna Teska

główna księgowa

Marta Galas

kadrowa

Magdalena Pietras

obsługa sekretariatu PPP Wronki

Paulina Rosada

obsługa sekretariatu PPP Szamotuły

Justyna Stróżyńska

sprzątaczka

Ewa Skrzypczak

sprzątaczka