Deklaracja dostępności strony Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach

Deklaracja dostępności strony Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Obrazki i ikonki używane w celach dekoracyjnych nie oznaczone w sposób, który umożliwia technologii wspomagającej ich ignorowanie.
 • Używanie znaczników strukturalnych w sposób, który nie reprezentuje relacji w treści.
 • Opisy dokumentów następują dopiero po linkach służących do ich pobrania.
 • Zmiana rozmiaru renderowanego wizualnie tekstu do 200 procent powoduje przycięcie, obcięcie lub zasłonięcie tekstu, obrazu lub elementów sterujących.
 • Do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst w postaci grafiki.
 • Zmiana odstępów w tekście powoduje przycięcie, obcięcie lub zasłonięcie tekstu, obrazu lub elementów sterujących.
 • Wzory dokumentów posiadają niedostępne formularze i treści.
 • Tytuł strony niejasno przedstawia jej temat.
 • Cele linków nie wynikają z treści linku. Obok siebie występują dwa linki prowadzące do tego samego celu.
 • Brakuje nagłówków lub nagłówki niepoprawnie opisują temat.
 • Brak widocznego wskaźnika fokusa klawiatury dla niektórych aktywnych elementów interfejsu.

Wyłączenia

 • Mapy na stronie Kontaktu. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rożańska.
 • E-mail: a.rozanska@interia.eu
 • Telefon: 664 064 138

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach
 • Adres: ul. Bolesława Chrobrego 8b, 64 – 500 Szamotuły
 • E-mail: pppszamotuly@poczta.onet.pl
 • Telefon: 664 064 138

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.